Chương trình được phát triển bởi công ty Tân Đại Dương